Další položky

EZS
CCTV
EVS
Obchodní podmínky a reklamační řád

 

Obchodní podmínky


Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. 

Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 


Vážení zákazníci,

 

     dovolujeme si Vás požádat, abyste se ve vlastním zájmu seznámili s následujícími podmínkami pro koupi zboží, jež je předmětem nabídky v našem internetovém obchodě (dále jen „Obchodní podmínky“), jehož provozovatelem je Michal Hodina, HTV, IČ: 48424986.

   Budete-li mít jakýkoliv dotaz, který není upraven těmito Obchodními podmínkami, neváhejte prosím a kontaktujte nás na tel. č.: 602 719 145, případně na emailové adrese: info@htv-hodina.cz.

   Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti kupujícího (spotřebitele nebo zákazníka – podnikatele; kupujícího) a prodávajícího (provozovatele internetového obchodu; prodávajícího) v souvislosti s koupí a prodejem zboží nabízeného v internetovém obchodě provozovaném na webových stránkách www.htv-hodina.cz (dále jen „internetový obchod“).

   Veškeré smluvní vztahy vztahující se ke koupi zboží v souladu s Obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy Obchodními podmínkami neupravené Občanským zákoníkem (zák. č. 40/1964 Sb., v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy Obchodními podmínkami neupravené Obchodním zákoníkem (zák. č. 513/1991 Sb., v platném znění).

   Odesláním objednávky v podobě vyplněného objednávkového formuláře v rámci internetového obchodu kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami s tím, že jsou pro obě strany závazné

   Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřených smluv. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

   Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodu a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky veškeré vyplňované údaje a skutečnosti zkontrolovat a opravit.

   Obchodní podmínky jsou přístupné na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace, tisk, případně jiná forma reprodukce dle volby kupujícího.

 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa http://www.coi.cz.

 

Vymezení pojmů

 

Spotřebitelská smlouva – smlouvy ve smyslu ust. § 52 a násl. Občanského zákoníku, tj. v tomto případě zejména smlouva kupní, pokud smluvní stranou na straně jedné je kupující - spotřebitel a na straně druhé prodávající – provozovatel internetového obchodu.

 

Kupující – zákazník internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě je rozlišováno mezi kupujícím, který je spotřebitelem a kupujícím, který spotřebitelem není.

Prodávající - je provozovatel internetového obchodu a osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jde o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu objednané zboží či výrobky.

 

Kupující - spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky.

 

Kupující - podnikatel - je podnikající osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tento kupující se řídí Obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

(MF – montážní firma, VO partner – velkoobchodní partner.)

 

Kupní smlouva - okamžikem odeslání objednávky kupující vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami a je jimi vázán; objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy, přičemž tento návrh je akceptován a kupní smlouva vzniká okamžikem odeslání Potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím kupujícímu.

 

Internetový obchod – IT rozhraní, provozované prodávajícím na webové stránce www.htv-hodina.cz; internetový obchod představuje komplexní nabídku zboží vyráběného či distribuovaného prodávajícím, a to včetně detailů o jeho technických parametrech, kupní ceně, dostupnosti zboží, přehledu o dodávkách konkrétního kupujícího realizovaných prostřednictvím internetového obchodu apod.

 

Územní platnost - Platnost Obchodních podmínek se sjednává výhradně pro území České republiky.

 

 

Kupní smlouva

 

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného znění objednávky kupujícího dodavateli (potvrzení objednávky odkazem v emailové zprávě odeslanou dodavatelem). Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Dodavatel je povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení. S ohledem na to je kupující povinen v objednávce správně a úplně vyplnit údaj své emailové adresy pro potvrzení přijetí objednávky.

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek nabízeného zboží.

 

Prodávající má právo od objednávky odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. zboží se již nevyrábí či nedodává), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. Prodávající se zavazuje neprodleně kupujícího kontaktovat a o nastalé situaci jej náležitě informovat na kupujícím uvedených kontaktech (email, tel.). V případě, že kupující uhradil kupní cenu objednaného zboží předem a prodávající odstoupí od smlouvy z výše uvedeného důvodu, prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu uhrazenou kupní cenu bez zbytečného odkladu.

 

Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu zboží umístěného v internetovém obchodu. Tato skutečnost nebude mít jakýkoli vztah k povinnosti kupujícího uhradit kupní cenu za již objednané zboží. Platnou cenou pro danou kupní smlouvu bude výhradně cena platná k okamžiku odeslání Potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím.

 

Prodávající má právo objednávku stornovat i v případě, že kupující vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.

 

 

Dodací podmínky

 

Kupující má na výběr různé varianty převzetí (dodání) zboží:

 

Osobní odběr:

Na prodejně U Kapličky 63/8, Ostrava - Muglinov (Po-Pá: 7:00 - 16:00) – vyzvednutí internetové objednávky v kamenné prodejně není nijak zpoplatněno


Zaslání prostřednictvím expresní zásilkové služby DPD:

Dobírka (doručení následující pracovní den) + 185,- Kč

Platba převodem (doručení následující pracovní den) + 145,- Kč

 

Veškeré ceny poštovného jsou, není-li uvedeno jinak, včetně DPH!

 

Při nákupu nad 5000,- Kč vč. DPH (pro MF a VO partnery je minimální hranice 10 000,- Kč vč. DPH) Vám NEBUDE ÚČTOVÁNO POŠTOVNÉ!            

 

Ceny uveřejněné v internetovém obchodě platí pro nákup přes internet a nárokovat je při nákupu v kamenném obchodě lze pouze s platnou objednávkou uzavřenou přes internet. Zboží je třeba vyzvednout do pěti (5) pracovních dní od obdržení potvrzení objednávky e-mailem. Po uplynutí této lhůty zboží uvolníme do volného prodeje, objednávka je stornována. Potřebujete-li z nějakého důvodu odložit Vaše zboží déle než pět (5) pracovních dní, je třeba nás kontaktovat.  

 

Prodávající se zavazuje, že daňový doklad / faktura bude představovat součást zásilky doručované kupujícímu a bude obsahovat veškeré náležitosti platného daňového dokladu v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky.

 

Veškeré dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení předmětem vlastnických práv prodávajícího.

 

Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat stav zásilky (neporušenost krabice, lepicí pásky, stav zboží) a je oprávněn odmítnout převzít neúplné nebo poškozené zboží. Skutečnost neúplné nebo poškozené zásilky je kupující povinen neprodleně oznámit dodavateli, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat emailem dodavateli. Na pozdější uplatnění poškození zboží způsobené dopravou při převzetí není nárok.

 

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, která má představovat sjednané místo plnění, tj. místo kam má být objednané zboží odesláno, resp. doručeno.

 

Kupující je povinen objednané zboží odebrat, resp. řádně doručené zboží převzít a uhradit celkovou kupní cenu, a to včetně poštovného. S konečnou cenou je kupující srozuměn, a to okamžikem odkliknutí funkce Potvrzení objednávky.

 

Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky, nebo zasláním e-mailu na prodávajícím sdělenou emailovou adresu.

 

V případě nepřevzetí zásilky je dle platných obchodních podmínek příjemce povinen uhradit 200,- Kč odesilateli za výdaje spojené s vyřizováním objednávky v plné výši (dopravné v obou směrech + balné).

 

Může nastat situace, kdy se objednávka nedá zaslat jedním balíkem. Je příliš těžká či rozměrná. V této situaci však většinou objednávka přesáhne 5000,- Kč, resp. 10 000,- Kč s DPH a poštovné se tudíž neúčtuje. U položek přesahujících váhu 30 kg je účtován navíc poplatek ve výši 100% z ceny dopravného pouze v případě, že celková objednávka nepřesahuje částku 5000,-Kč, resp. 10 000, Kč bez DPH. Cena přepravy je účtována po balíkách. O této skutečnosti bude kupující informován telefonicky či emailem.

 

 

Vysvětlení dostupností

 

Skladem – Takto označené zboží máme většinou skladem a je-li provedena objednávka do 12:00 hodin, zasíláme zboží v den vytvoření objednávky.    

                                                 

Obvykle do 24 hodin – Takto označené zboží jsme schopni naskladnit při vytvoření objednávky do 11:00 hodin většinou do druhého dne.   Zasíláme tedy druhý den po vytvoření objednávky (byla-li odeslána včas).  

                                                 

Obvykle do 48 hodin - Takto označené zboží jsme schopni naskladnit při vytvoření objednávky do 11:00 hodin většinou do druhého, maximálně třetího dne. Zasíláme tedy druhý či třetí den po vytvoření objednávky (byla-li odeslána včas).  

                                                                 

Neznámá – Takto označené zboží má u dodavatele neznámý termín naskladnění a nejsme schopni jeho naskladnění ovlivnit. O průběhu dostupnosti Vás v takovémto případě budeme informovat. Může se stát, že se zboží stane trvale nedostupné a my jej nebudeme schopni dodat – objednávku stornujeme, případně nabídneme alternativu.                                                   

Na dotaz – U zboží takto označeného se prosím předem informujte o jeho možném termínu dodání. Může se jednat o zboží v doprodeji.

 

Upozorňujeme, že dostupnosti jsou pouze orientační!

 

 

Způsob platby

 

1. Platba při převzetí zboží - dobírka

Zboží hradíte v hotovosti kurýrovi zásilkové služby DPD či zaměstnanci České pošty při doručení zboží. Připravte si prosím potřebný obnos, urychlíte tím předání zásilky. Děkujeme

 

2. Platba při převzetí zboží – osobně v kamenných prodejnách

Zboží hradíte v hotovosti ihned při předání zboží. Koncový zákazník – spotřebitel má možnost využít platbu platební kartou. Od VO partnerů a MF platební karty nepřijímáme!

 

3. Platba předem – převodem

Platbu prosím proveďte až po emailovém potvrzení objednávky některým z našich zaměstnanců. Tento email Vám potvrdí, že jsme schopni objednávku vyřídit ve slíbeném termínu. Dále bude obsahovat jak číslo účtu, tak variabilní symbol, který je nutný uvést pro správnou a rychlou identifikaci Vaší platby a samozřejmě celkovou částku.

 

4. Platba na fakturu s převodním příkazem a nastavenou splatností

Na fakturu s převodním příkazem je zboží prodáváno pouze stálým obchodním partnerům (VO partnerům a MF) s dobrou platební kázní a uzavřenou obchodní smlouvou (u stávajících stálých partnerů smlouva není podmínkou). U nových klientů je možnost uzavření obchodní smlouvy a zboží odebírat na fakturu. Splatnost faktur je standardně 14 dnů, po vzájemné dohodě i delší. V takovémto případě není tedy nutné zasílat platbu ihned po vytvoření objednávky. Faktura s dohodnutou splatností bude přibalena v zásilce. Při nedodržení splatnosti závazků je klient telefonicky či písemně upozorněn. Při opakované špatné platební morálce je klientovi odebrána možnost nákupu zboží formou úhrady převodním příkazem.   

 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 51747761 / 0100

IBAN: CZ0901000000000051747761

 

 

Ceny

 

Je-li kupujícím konečný spotřebitel, je platná cena uvedená na e-shopu. V případě objednávek VO partnerů a MF, přísluší jim jejich cena přidělená, která se nesčítá s obchodní slevou pro konečného zákazníka. Tato cena se řídí podmínkami platného ceníku a kategorií ceny, jež byla sjednána mezi prodávajícím a příslušným velkoobchodním distributorem.

Při porušení platební kázně bude prodávající oprávněn realizovat dodávky představující předmět objednávky příslušného kupujícího formou dobírky nebo platbou předem (proforma faktura), případně zcela přeruší dodávky takovému velkoobchodnímu distributorovi.

 

 

Zasílání novinek

 

Zákazník, ať už registrovaný či neregistrovaný, souhlasí po odeslání a potvrzení objednávky automaticky se zasíláním obchodních sdělení, novinek… Chcete-li od nás získávat informace o novinkách a jiná obchodní sdělení bez zatím provedeného nákupu, prosím zaregistrujte se (můžete využít také rychlé registrace pro odběr novinek v pravé části našeho webu). Registrovat se můžete mimo klasickou registraci v internetovém obchodě také emailem, telefonicky, osobně (viz. Kontakty).

 

 

Zapůjčení zboží (za účelem prezentace, odzkoušení, atd….)

 

 Zápůjčka zboží je možná pouze u firem patřícím k stálým obchodním partnerům a u firem, které s námi uzavřeli obchodní smlouvu a mají uhrazené faktury po splatnosti.

    zápůjčka zboží se neposkytuje klientům se špatnou platební morálkou

     zápůjčka se vystavuje na omezenou dobu 7 dní, není-li předem smluveno jinak

    pokud klient nevrátí zapůjčené zboží ve stanoveném termínu a nezažádá o prodloužení zápůjčky, bude klientovi 

      zapůjčené zboží automaticky vyfakturováno

    maximální doba včetně prodloužení zápůjčky je stanovena na 30 dní od převzetí zboží do zápůjčky

    zboží ani obal nesmějí být jakkoliv poškozeny

    zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání

     v případě poškození zapůjčeného zboží nebo nedodržení uvedených podmínek bude zboží klientovi vyfakturováno a zasláno zpět

 

 

Vrácení nového zakoupeného a nepoužitého zboží

 

 Lze pouze ve 14 denní lhůtě, anebo: 

Vrácení nového zakoupeného a nepoužitého zboží
Při zcela ojedinělých případech je umožněno klientovi vrátit zakoupené zboží zpět za uvedených časových podmínek:

•    15 - 30 dní od nákupu bude klientovi odečteno 5% z původní ceny
•    nad 60 dní od nákupu bude klientovi odečteno 10% z původní ceny
•    nad 90 dní od nákupu bude klientovi odečteno 20% z původní ceny
•    nad 120 dní a do 180 dní (hranice pro vrácení zboží) se srážkou 40% z původní prodejní ceny
Podmínky vrácení:
•    zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů
•    zboží ani obal nesmějí být jakkoliv poškozeny
•    zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání
•    v případě vrácení CD s uživatelským software NEWARE, nesmí být obal otevřen a porušena pečetící nálepka


 

Opravný daňový doklad (dříve dobropis)

 

Za vystavení Opravného daňového dokladu (v případě, že se nevystavuje zaviněním chyby naší společnosti) účtujeme administrativní poplatek ve výši 100,- Kč bez DPH.

 

 

Příloha Obchodních podmínek: PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S BATERIEMI

 

Následující doporučení vyplývají z ČSN EN 60086-4 (srpen 2008) a bezpečnostních listů jednotlivých výrobců baterií používaných v sortimentu Jablotronu Alarms a.s. (JA).

UPOZORNĚNÍ - Při nerespektování níže uvedených zásad může dojít k přehřátí, tečení, větrání, roztržení, explozi, případně ohni a poranění osob!

 

 1.   Bezpečnostní pokyny pro manipulaci a likvidaci

 a)   Nevkládat s opačnou polaritou, při vkládání dodržet značení. Jsou-li baterie vloženy opačně, může dojít ke zkratu nebo k nabíjení.

 b)   Zabránit zkratování. Jsou-li kladné (+) a záporné (-) vývody baterie spolu spojeny, nastává zkrat. Ke zkratu může dojít, jestliže baterie leží volně v kapse s klíči nebo mincemi, volně sesypané apod.

 c)   Nenabíjet, pokud k nabíjení není výrobcem přímo určena. Pokus o nabíjení může způsobit vnitřní plynování a/nebo vznik tepla s následkem exploze.

 d)    Nuceně nevybíjet. Jestliže jsou baterie nuceně vybíjeny pomocí vnějšího napájecího zdroje, sníží se její napětí na nižší hodnotu, než na jakou byla konstruována, a mohou vznikat vnitřní plyny.

 e)   Nekombinovat staré a nové baterie nebo baterie různých typů a značek. Při výměně baterií je nutné vždy vyměnit všechny baterie najednou za nové stejné značky a typu. Současné použití baterií odlišných značek a typů nebo nových kusů spolu se starými může při rozdílném napětí nebo kapacitě článků způsobit jejich nadměrné/nucené vybití.

 f)   Před instalací očistit pólové vývody baterie i pólové vývody zařízení.

 g)   Vybité baterie okamžitě odstranit ze zařízení a odevzdat dle bodu s). Zůstanou-li baterie delší dobu v zařízení, může tečení elektrolytu způsobit jeho poškození.

 h)   Nadměrně neohřívat. Nadměrným ohřevem může dojít k uvolnění elektrolytu a k poškození separátorů.

 i)   Přímo nesvařovat ani nepájet.

 j)   Nerozebírat. Při rozpouzdření může být kontakt s jednotlivými částmi baterie škodlivý.

 k)   Nedeformovat. Baterie nemají být stlačovány, proráženy ani jinak poškozovány.

 l)   Nelikvidovat v ohni. Spalování je povoleno pouze pro schválenou likvidaci v řízených spalovnách.

 m)   Nevystavovat vodě zejména baterie s poškozeným pouzdrem.

 n)   Neponechávat v dosahu dětí. Mimo jejich dosah je nutné udržovat především baterie, které je možné spolknout. Dále nesmí být dětem dovolena výměna baterií bez dozoru dospělé osoby.

 o)   Nezapouzdřovat ani jinak neupravovat. Zapouzdření nebo jiná úprava baterie může způsobit zablokování bezpečnostního větracího mechanismu. Případné úpravy je třeba konzultovat s výrobcem.

 p)   Nepoužité baterie je nutné skladovat v jejich originálním balení a udržovat je mimo dosah kovových předmětů, které by je mohly zkratovat. Již rozbalené kusy je třeba nemíchat a neukládat společně.

 q)   Nenechávat baterie v zařízení, pokud se po delší dobu nepoužívá, s výjimkou zařízení používaných pro havarijní účely. I když je většina baterií vyskytujících se na trhu vysoce odolná proti tečení, mohou být částečně nebo úplně vybité baterie vůči tečení více náchylné, než baterie nepoužité, proto se doporučuje baterie ze zařízení vyjmout.

 r)   Při uskladnění v chladu používat až po postupném vytemperování na okolní teplotu.

 s)    Použité baterie odevzdat JA, případně subjektu, který je zapojen do kolektivního systém pro zpětný odběr baterií dle zákona 185/2001Sb., resp. 297/2009Sb. o odpadech v platném znění.

 

 2.   Bezpečnostní opatření při skladování, balení a přepravě

 a)    Baterie skladovat /vystavovat v jejich originálním balení v dobře větraném, suchém a chladném prostředí, ideálně uzavřené do speciálního ochranného obalu.

 b)   Při skladování udržovat teplotu v rozsahu +10°C až +25°C. Teplota by neměla překročit +30°C! Zamezit extremní vlhkosti (nad 95% a pod 40% relativní vlhkosti). Vysoká teplota nebo vlhkost může způsobit zhoršení charakteristik baterie a/nebo korozi jejího povrchu.

 c)   Neskladovat / nevystavovat baterie na přímém slunci, na místech, kde mohou být vystaveny dešti, nadměrnému teplu, v blízkosti radiátorů nebo ohřívačů vody.

 d)   Nemíchat s jinými materiály.

 e)   Kartónové krabice s bateriemi nestohovat nad 1,5m. Při vyšším stohování může dojít k deformaci baterií ve spodních vrstvách a následnému tečení elektrolytu.

 f)   Pro další přepravu /manipulaci zvolit balící materiál i způsob balení zamezující vzniku neúmyslného elektrického dotyku a korozi vývodů, zajišťující ochranu před vlivy prostředí a mechanickým poškozením.

 g)   Ohleduplná manipulace s krabicemi. Hrubé zacházení může způsobit zkrat nebo poškození. Při skladování v zařízení se řídit doporučením výrobce.

 h)   Dbát na správný oběh zásob, dodržovat FIFO.

 

 3.   Druhy baterií v sortimentu JA (k 30.5.2011)

    NiCd, Alkalické, LiMnO2, LiSOCl2, Li-Ion, Li, ZiCl, Pb

 

 


 

 


Reklamační řád

 

Dopravní podmínky

 

Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice, atd.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

 

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je doporučeno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu na telefonu 596 110 015 a sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento do 24 hodin zaslat poštou nebo e-mailem prodávajícímu.

 

Skrytou vadu zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno oznámit dopravci bez zbytečného odkladu a vyžádat si sepsání zápisu o škodě.

 

Dopravce má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto důvodů doporučujeme kupujícímu s poškozenou zásilkou nemanipulovat a zachovat i obal, ve kterém mu byla poškozená zásilka doručena.

 

Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu, nejpozději do tří dnů od převzetí zboží. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.

 

Záruční podmínky

 

 Na prodávané zboží poskytujeme záruku po dobu 24 měsíců. Po dobu záruky má odběratel právo na bezplatné odstranění vad a prodloužení záruky o dobu, po kterou byl vadný výrobek reklamován. Maximální doba reklamace je zákonem stanovena na 30 dní. Záruční doba zboží začíná dnem převzetí výrobku s platným daňovým dokladem. Zákazník je povinen bez zbytečných odkladů informovat dodavatele o případné závadě výrobku, na který se vztahuje záruka. V případě, že bude zjištěna jiná závada nebo se na závadu nevztahuje záruka, budou zákazníkovi účtovány náklady na přepravu a náklady na opravu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené zaplavením, bleskem, poškozením při přepravě, mechanickým poškozením, neodbornou obsluhou či instalací, neodborným zásahem do elektrické nebo mechanické části zařízení a přepětím. Jako záruční list je považována faktura / daňový doklad za odebrané zboží.

Je-li k reklamovanému zboží při prodeji nabízen také pozáruční servis, může být účtován dle rozsahu poškození / opravy. MF a VO partneři mají tyto pozáruční opravy zdarma (platí u výrobků firmy Jablotron)!

 

 

Reklamační podmínky

 

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko uvedené v záručním nebo dodacím listě. Není-li autorizované servisní středisko uvedeno, je místem uplatnění reklamace provozovna firmy HTV Hodina. To platí také v případě, kdy je kupujícím spotřebitel a servisní středisko není v místě, které je v místě provozovny prodávajícího nebo v místě pro kupujícího, bližším.

 

Zákazník může uplatnit reklamaci doručením zboží poštou na adresu:

HTV Hodina, REKLAMACE, U Kapličky 63/8, 712 00, Ostrava – Muglinov.

 

Reklamaci lze také předat osobně na stejné adrese. Otevírací doby naleznete v záložce Kontakty. 

 

K reklamovanému zboží prosím přiložte:

Daňový doklad či fakturu (postačí kopie)

Záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán

Přesný popis závad a jejich projevů, byla-li reklamace zaslána poštou.

 

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady firmy HTV Hodina.  

 

Prodávající vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

 

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.

 

V případě zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

 

Odstoupení od smlouvy

 

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.

 

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených občanským zákoníkem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě odstoupení od smlouvy je třeba dodržet dále uvedený postup: - zaslat prodávajícímu doporučený dopis se zprávou o tom, že kupující žádá o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla předmětné objednávky zboží, data nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz prodávajícím.

 

Pokud již kupující zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na adresu firmy, a to tak, že zboží nesmí být poškozené, musí být kompletní (tj. včetně příslušenství, záručního listu, návodu, obalu (krabice) atd.), s originálním dokladem o koupi.

 

Doporučujeme zboží dopravit prodávajícímu osobně nebo zaslat doporučeně a pojištěné. Zboží není možno zaslat na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajícím před zasláním peněz kupujícímu.

 

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladu spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Tzn. od okamžiku, kdy mu bude doručen dopis se sdělením, že spotřebitel od smlouvy uzavřené přes internet ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupil. Tím spotřebiteli vznikne povinnost vrátit zboží a prodávajícímu povinnost vrátit finanční částku do 30 dnů od odstoupení.

 

Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nemůže prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

 

Při vrácení zboží se účtovaná částka za dopravné případně doběrečné nevrací, při vrácení zboží s dopravou ZDARMA jsou náklady na dopravu a případné doběrečné dodatečně naúčtovány !

 

 

Zápůjčka výrobku předem v rámci servisu

 

Pro urychlení servisu na objektu poskytujeme našim stálým klientům zařízení na zápůjčku předem. Zápůjčka předem je poskytnuta pouze na zboží zakoupené u fy HTV Hodina a firmám, které s námi mají podepsanou obchodní smlouvu a mají dobrou platební morálkou. Zboží je odesláno zpravidla ještě v den nahlášení závady. Vzhledem k tomu, že zápůjčka předem je poskytnuta pouze na základě telefonické dohody bez možnosti objektivního zjištění závady, je pro zápůjčku předem používáno opravené, otestované a plně funkční zařízení s nezměněnou záruční dobou. Po telefonické objednávce, kdy je uvedena firma, osoba, která zápůjčku objednala a mobilní telefon, je zasláno zařízení stejného typu nebo typový nástupce. Po výměně klient vrací původní zboží se závadou. Jedná-li se o pozáruční opravu, bude dodatečně fakturována.

 

Zboží je zapůjčeno za těchto podmínek:

    zápůjčka výrobku v rámci servisu je poskytnuta standardně na dobu max. 20-ti dnů

    doba se počítá ode dne odeslání z naší společnosti do doby doručení vadného zboží do firmy HTV Hodina                

 

 Není-li do 20ti dnů zařízení vráceno, je firma telefonicky upozorněna (v případě nezastižení je zasláno upozornění formou SMS). Pokud není zařízení vráceno ani do dalších 10-ti dnů od upozornění, automaticky bude vystavena faktura odpovídající stáří zaslaného zboží a individuální slevě klienta + poštovné a balné.

 

 

V Ostravě, dne 1. 4. 2012

 

Newsletter

Vážení zákazníci, nechte se od nás infomrovat o novinkách na trhu a zajímavých slevách!
Opište kód 1741

Oblíbené zboží

JA-152M

Výrobek je bezdrátovým komponentem systému JABLOTRON 100+. Slouží k detekci otevření okna či dveří. Toto provedení je určeno pro skrytou montáž u okenních nebo dveřních rámů.

PLV-P-ST

Univerzální podložka pod stropní detektory

JA-112I

Sběrnicový optický indikátor JA-112I signalizuje zajištění sekce nebo aktivaci výstupu PG (1 - 128) rozsvícením červené LED kontrolky. Je přes sběrnici připojen k ústředně.

JA-110E

Sběrnicová klávesnice s displejem, klávesnicí a RFID čtečkou

JA-150E

Bezdrátová klávesnice s displejem, klávesnicí a RFID čtečkou